Konkurs „Aktywny strażak”

 

 §1. Postanowienia ogólne

 

1) Konkurs (dalej „Konkurs”) jest organizowany w terminie i na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.

2) Regulamin Konkursu (dalej: „Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się Konkurs, w szczególności określa warunki uczestnictwa, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki uczestników Konkursu.

3) Organizatorem Konkursu jest DF sp. z.o.o. z siedzibą ul. Złota 61/100, Warszawa 00-819, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390107 w Sądzie Rejonowym dla miasta st. Warszawy, posługująca się numerem NIP: 953-262-87-84 (dalej “Organizator”).

4) Konkurs odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

5) Warunkiem udziału w Konkursie jest akceptacja Regulaminu.

6) Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. nr 201, poz. 1540 ze zm.).

7)Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.

8)Za zdjęcie konkursowe (dalej "Zdjęcie") uważa się zdjęcie opublikowane w ramach konkursu.

 

§2 Czas trwania konkursu

 

Konkurs trwa od momentu ogłoszenia (tj. 08.12.2017r) do 31.12.2017r., godz. 23:59.

 

§3. Zasady i przebieg Konkursu, warunki uczestnictwa w Konkursie

 

1) Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, pełnoletnia, spełniająca warunki określone w Regulaminie.

2) W Konkursie nie mogą uczestniczyć:

a) pracownicy Organizatora oraz podmiotów współpracujących przy przygotowaniu i realizacji Konkursu,

b) współpracownicy podmiotów wymienionych pod lit. a) tj. osoby i jednostki organizacyjne, współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych,

c) inne osoby biorące udział w jakikolwiek sposób w organizacji i przeprowadzeniu Konkursu.

d) osoby najbliższe wobec osób wymienionych pod lit. a-c) powyżej.

3)Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

a) Kategoria I: Strażacy – ludzie ludziom – najlepsze zdjęcie o tematyce strażackiej.

Uczestnik konkursu ma za zadanie opublikować zdjęcie, opatrzone opisem "Strażacy-ludzie ludziom”. Zdjęcie ma przedstawiać strażaków pomagających innym na różne sposoby, nie tylko poprzez gaszenie pożarów, usuwanie skutków nawałnic, ale także np. poprzez działalność charytatywną.

b) Kategoria II: Moja wyjątkowa akcja - najlepszy wpis na blogu https://mojaremiza.pl/blogs

Uczestnik konkursu ma za zadanie opublikować na ww. stronie opis wyjątkowej akcji, w której brał udział.

4) Warunkiem wzięcia udziału jest:

Kategoria I: Opublikowanie zdjęcia zgodnego z tematem konkursu na stronie głównej portalu, w czasie trwania konkursu i umieszczenie w opisie zdjęcia tytułu „Strażacy – ludzie ludziom”.

Kategoria II: Opublikowanie wpisu zgodnego z tematem „Moja wyjątkowa akcja” na blogu w czasie trwania konkursu. Każdy wpis powinien być opublikowany wraz ze zdjęciem dotyczącym wpisu.

5) Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zapoznanie się i akceptacja Regulaminu.

6) Poprzez jury składające się z 3 pracowników Organizatora, zostaną wyłonieni w:

Kategorii I: 1 laureat nagrody głównej (nagroda I rzędu) i 1 laureat wyróżnienia (nagroda II rzędu), wśród osób które przesłały zdjęcie konkursowe zatytułowane „Strażacy-ludzie ludziom”;

Kategorii II: 1 laureat nagrody głównej (nagroda I rzędu) i 1 laureat wyróżnienia (nagroda II rzędu), wśród osób, które opublikowały najbardziej wartościowy wpis, opatrzony zdjęciem.

7) Podczas wyboru zwycięzcy Jury będzie brało następujące wytyczne: zgodność z zgłoszenia z tematem kategorii, atrakcyjność, poprawność językowa, poprawność techniczna zdjęcia.

8) Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia wpisów, które:

a) Nie wnoszą żadnej wartości

b) Zawierają obraźliwe, wulgarne słowa

c) Są pojedynczymi literami, słowami

9) O wynikach konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni w przeciągu 14 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.

10) Zwycięzcy zostaną ogłoszeni poprzez opublikowanie imienia i nazwiska na stronie głównej www.mojaremiza.pl poprzez Administratora portalu (Admin Moja Remiza)

11) Uczestnik może brać udział w konkursie w obu kategoriach, ale nie może zostać laureatem w obu kategoriach jednocześnie.

12) Organizator zastrzega sobie prawo poproszenia wybranych Uczestników o wysłanie skanu dowodu osobistego, który będzie służył do weryfikacji przy wysyłce Nagrody.

13) Organizator nie odpowiada za jakiekolwiek uszkodzenia techniczne i usterki sprzętu komputerowego, oprogramowania.

14) Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych: imię, nazwisko oraz adres e-mail, w celu realizacji postanowień określonych Regulaminem Konkursu na stronie www.facebook.com/mojaremizapl oraz wyrażają zgodę na wykorzystanie przesłanego w Konkursie materiału na cele związane z działalnością na stronie www.mojaremiza.pl

 

§4. Nagrody

 

1) Nagrodami są:

Kategoria I:

Nagrodą główną jest zestaw kluczy nasadowych (108 elementów) + profesjonalny zestaw bitów torx, hex, spline (40 części) + klucze płasko-oczkowe (12 szt.) 6-22 mm o wartości 229 zł brutto.

Nagrodą II rzędu (wyróżnienie) jest zestaw gadżetów.

Kategoria II:

Nagrodą główną jest hełm strażacki Tytan typ HOT - hełm dla ratowników z wizjerem o wartości 277 zł brutto.

Nagrodą II rzędu (wyróżnienie) jest zestaw gadżetów.

2) Jeżeli przepisy prawa przewidują powstanie obowiązku podatkowego zależnie od wartości Nagrody, to w przypadku, gdy Nagroda rzeczowa przypadnie osobie fizycznej, do Nagrody zostanie dodana nagroda pieniężna w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody. W takim przypadku, część nagrody, stanowiąca dodaną kwotę pieniężną, nie zostanie wypłacona zwycięzcy, lecz pobrana przez Organizatora, przed wydaniem zwycięzcy Nagrody, jako 10% zryczałtowany podatek dochodowy, od łącznej wartości Nagrody, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

3) Uczestnik ma 14 dni roboczych od momentu ogłoszenia wyników na zgłoszenie swoich danych osobowych w celu przekazania Nagrody. W przypadku niedotrzymania wspomnianego terminu Nagroda przechodzi na rzecz organizatora.

4) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

5) Uczestnik traci prawo do Nagrody w przypadku złamania któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.

6) Uczestnik może zrzec się prawa do Nagrody, a wówczas nie podlega ona wydaniu w Konkursie. Uczestnik nie może jednak przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią.

7) Nagrody zostaną wysłane w terminie 21 dni roboczych od daty przesłania danych do wysyłki przez laureata.

 

§5. Dane osobowe

 

1) Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) na potrzeby przeprowadzenia Konkursu. Przystępując do uczestnictwa w Konkursie Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do Konkursu dla potrzeb Konkursu.

2) Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator tj. DF sp. z o.o.. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.

3) Dane mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom działającym na zlecenie Organizatora.

4) Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

5) Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

6) Organizator jest jednocześnie usługodawcą świadczonych drogą elektroniczną usług w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r., poz. 1422). Niniejszy Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 w/w ustawy. Organizator świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem.

7) Dla współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Organizator – Uczestnik musi dysponować sprzętem i systemem spełniającym następujące wymagania techniczne:

a. komputer z internetową przeglądarką www obsługującą technologie Cookies oraz Java Script,

b. połączenie z siecią internetową,

c. poprawnie skonfigurowana poczta elektroniczna.

8) Organizator zastrzega, że korzystanie z usług objętych Regulaminem może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Uczestnikom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania. Organizator zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, który umożliwia korzystanie z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi, a także jednoznaczną identyfikację stron usługi świadczonej drogą elektroniczną. W razie planowanych przerw, modernizacji lub też w innych podobnych wypadkach, Organizator ma prawo powiadomić o nich Uczestnika poprzez udostępniony mu adres e-mail lub ogólnie na stronie internetowej.

9) Rozpoczęcie przez Uczestnika korzystania z usług objętych Regulaminem lub wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

10) Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio postanowienia § 9 Regulaminu

11) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).

 

§ 6. Prawa autorskie

 

1) Przystąpienie Uczestnika do Konkursu i zamieszczenie zdjęcia jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, że przysługują mu wszelkie i nieograniczone prawa autorskie do tego zdjęcia.

2) W przypadku wystąpienia osób trzecich z jakimikolwiek roszczeniami powstałymi wskutek niezgodności powyższych oświadczeń ze stanem rzeczywistym, Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkich powstałych w ten sposób zobowiązań i zaspokoić we własnym zakresie roszczenia osób trzecich.

3) Konkursu zobowiązują się do nieprzesyłania zdjęć zawierających treści wulgarne lub pornograficzne.

4) Organizator zastrzega sobie prawo do niezakwalifikowania do Konkursu zdjęć, co do których poweźmie uzasadnione podejrzenie, iż treści w nich zawarte są niesamodzielne oraz co, do których będzie miał uzasadnione wątpliwości, czy prawa do tych treści przysługują zgłaszającemu się do udziału w Konkursie.

5) Organizator zastrzega sobie prawo do niepublikowania, niezakwalifikowania i usunięcia zdjęć niezgodnych z Regulaminem.

6) Poprzez zgłoszenie treści do Konkursu Uczestnik oświadcza, że ponosi wszelką odpowiedzialność z tytułu zgłoszenia zdjęcia (utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) do Konkursu na zasadach określonych w Regulaminie.

7) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za spory wynikłe z tytułu praw autorskich, jak również za spory wynikłe z tytułu naruszenia dóbr osobistych. W szczególności, w przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia praw osób trzecich do zdjęcia lub naruszenia dóbr osobistych, Uczestnik pokryje wszelkie koszty związane z roszczeniami takich osób.

8) Z chwilą przesłania zdjęcia do Konkursu przez Uczestnika, Uczestnik przenosi na Organizatora, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na zasadzie wyłączności, autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do tego zdjęcia:

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotnienia – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy zdjęcia w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, także w postaci książki elektronicznej typu e-book dystrybuowanej za pośrednictwem multimediów i w Internecie, w Google Play i Appstore;

b. utrwalania jakąkolwiek techniką niezależnie od systemu, formatu i standardu na wszelkich nośnikach,

c. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których zdjęcie utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

d. w zakresie rozpowszechniania zdjęcia w sposób inny niż określony w lit. b – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie

e. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. w Internecie, kinie, ekranach LCD),

f. wprowadzania do pamięci komputera lub sieci multimedialnej i rozpowszechniania w sieci multimedialnej, w tym w Internecie, na stronie www Organizatora.

 

§7. Licencja

 

1) Uczestnicy Konkursu poprzez zamieszczenie Zdjęcia w ramach danego konkursu udzielają Organizatorowi każdorazowo nieodpłatnej licencji niewyłącznej do wielokrotnego wykorzystywania przez Organizatora publikowanego Zdjęcia bez ograniczeń terytorialnych i czasowych na wszystkich znanych w chwili publikacji Zdjęcia na polach eksploatacji, a w szczególności na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz w szczególności do:

a) nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania Zdjęciem przez Organizatora, w kraju i za granicą w tym ich używania i wykorzystania w jakiejkolwiek działalności Organizatora;

b) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Zdjęcia - wytwarzania, utrwalania i zwielokrotniania ich egzemplarzy wszelkimi technikami, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

c) w zakresie obrotu Zdjęciem - wprowadzania ich do obrotu, użyczania, najmu a także wydawania, rozpowszechniania i wprowadzania, w tym:

d) w czasopismach, gazetach, periodykach, książkach;

e) umieszczania w sieci Internet, w sieciach wewnętrznych typu Intranet, w pamięci komputera, serwerów oraz innych urządzeń;

f) na nośnikach magnetooptycznych, poprzez telefonię komórkową, aplikacje mobilne, w szczególności z wykorzystaniem technologii takich jak UMTS, GPRS i IMT-2000, terminale dotykowe, interaktywne formy przekazu;

g) publicznego wykonywania, wystawiania, wyświetlania, przekazywania, przechowywania, udostępniania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania Zdjęcia, w tym w prasie, radiu, telewizji i Internecie a także publicznego ich udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

h) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Zdjęcia w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;

i) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w Zdjęciu;

j) publikowania Zdjęcia w środkach masowego przekazu i wykorzystywanie we wszelkich materiałach reklamowych i promocyjnych.

2) Uczestnik upoważnia Organizatora do korzystania w dowolny sposób ze zgłoszonego Zdjęcia, w tym do tworzenia i rozpowszechniania utworów zależnych, dokonywania ich opracowań, w tym w szczególności modyfikowania oraz ich łączenia z innymi utworami. Organizator jest upoważniony do rozporządzania i korzystania ze Zdjęcia.

3) Uczestnik upoważnia Organizatora do dodawania tytułów do Zdjęcia oraz umieszczania w treści materiałów dostarczonych przez Uczestnika, znaków towarów, logotypów i emblematów, oznaczeń, nazw, itp. należących Organizatora, albo podmiotów przez nią wskazanych. Nabycie praw do zdjęcia w powyższym zakresie obejmuje prawo Organizatora do korzystania i osiągania korzyści ze zdjęcia w tym prawo do pobierania wynagrodzenia i rekompensat za przypadki korzystania ze Zdjęcia przez podmioty trzecie, w tym w ramach dozwolonego użytku utworów chronionych w szczególności wymienionych w art. 25 ust 2 i 4 oraz art. 29 ust.2 i 2¹ z wyjątkiem praw wymienionych w art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz. U. nr 24 poz. 138 z późn. zm.).

4) Uczestnik upoważnia Organizatora do wyłącznego wykonywania w imieniu Uczestnika autorskich praw osobistych do Zdjęcia. Uczestnik zobowiązuje się nie wykonywać nadzoru autorskiego w stosunku do Zdjęcia.

5) Uczestnik udziela także Organizatorowi zezwolenia na udzielanie dalszych licencji w zakresie nabytych zgodnie z pkt. 1-4 praw do w/w Zdjęcia.

6) Uczestnik udziela Organizatorowi licencji obejmującą dane Zdjęcie, każdorazowo na czas określony 5 lat od dnia opublikowania przez Uczestnika danego Zdjęcia. Licencja, o której mowa powyżej, będzie automatycznie przedłużana na dalsze okresy 5-letnie, o ile Uczestnik w terminie co najmniej 30 dni przed upływem tych kolejnych 5 letnich okresów, nie złoży Organizatorowi oświadczenia o braku woli jej przedłużenia.

 

§8. Postępowanie reklamacyjne

 

1) Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy zgłaszać do Organizatora w formie pisemnej na adres DF Sp. z o.o., ul. Złota 68/100, 00-819 Warszawa z dopiskiem „Konkurs Moja Remiza” – listem poleconym lub pocztą kurierską w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników Konkursu. Datą zgłoszenia reklamacji jest data nadania przesyłki poleconej na Poczcie Polskiej lub przesyłki kurierskiej.

2) Reklamacje zgłoszone po wskazanym powyżej terminie, nie będą rozpatrywane.

3) Reklamacja powinna zawierać dane i dokładny adres reklamującego, jak również opis i przyczyny reklamacji. Reklamacje nie zawierające tych informacji nie będą rozpatrywane i nie będzie na nie udzielana odpowiedź.

4) Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. O decyzji reklamujący zostanie powiadomiony pisemnie. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji jest ostateczna.

5) Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym właściwym według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 

 §9. Postanowienia końcowe

 

1) Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie mojaremiza.pl.

2) Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowo-promocyjnych mają jedynie charakter informacyjny.

3) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej.

4) Ewentualne spory wynikające z uczestnictwa w Konkursie, po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

5) Niniejszy Regulamin może być w każdej chwili zmieniony przez Organizatora Konkursu.

6) Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania.