Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zakres i warunki działania portalu Moja Remiza (zwanego dalej „Portalem”).
 2. W ramach Portalu Administrator świadczy usługi udostępniania użytkownikom aplikacji internetowej Moja Remiza.
 3. Z Usługodawcą można się skontaktować pisząc na adres e-mail: kontakt@mojaremiza.pl.

§ 2 Definicje

 • Administrator – Kaliskie Zakłady Przemysłu Terenowego sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu, ul. Przybrzeżna 37, kod pocztowy 62-800 Kalisz, KRS 0000352412, NIP: 6180041540, REGON: 000983072;
 • Portal – zespół systemów informatycznych, dostępnych przez interfejs WWW pod adresem https://www.mojaremiza.pl
 • Użytkownik – osoba fizyczna, osoba reprezentująca osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, korzystająca z usług Portalu, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 • Login – indywidualny identyfikator Użytkownika stanowiący element uwierzytelnienia Użytkownika;
 • Hasło – ciąg znaków wykorzystywany przez Użytkownika jako element uwierzytelnienia;
 • Klient Portalu – Użytkownik posiadający Login i Hasło;
 • Strefa Ogólnodostępna – strefa Portalu dostępna dla każdego Użytkownika łączącego się z Portalem, nie wymagająca uwierzytelnienia za pomocą Loginu i Hasła;
 • Panel Użytkownika – strefa Portalu dostępna po zalogowaniu się Użytkownika;
 • Usługa –świadczona przez Administratora usługa dostępu do Portalu i jego funkcjonalności;
 • Dane wynikowe – informacje, zalecenia i wskazówki uzyskane z systemu po wprowadzeniu wymaganych danych w odpowiednich miejscach modułów.

§ 3 Warunki korzystania

 1. Każdy z Użytkowników zobowiązany jest do korzystania z usług Portalu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Regulaminu.
 2. Użytkownik ma prawo korzystać ze Strefy Ogólnodostępnej po połączeniu się z adresem internetowym Portalu pod warunkiem przestrzegania Regulaminu, a z Panelu Użytkownika - z chwilą rejestracji - stosownie do postanowień § 4 niniejszego regulaminu.
 3. Zabrania się korzystania z kont innych Użytkowników oraz udostępniania swojego Loginu i Hasła innym osobom.
 4. Wszelkie uwagi należy zgłaszać za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na Portalu lub na adres kontakt@mojaremiza.pl.

§ 4 Rejestracja

 1. Rejestracja możliwa jest 24 godziny na dobę, przez cały rok.
 2. Rejestracja Użytkownika polega na wypełnieniu stosownego formularza w Portalu.
 3. Rejestracja wymaga podania danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej e-mail. Podanie wymienionych w niniejszym punkcie danych jest niezbędne do zawarcia i wykonywania zawartej z Użytkownikiem umowy prowadzenia Panelu Użytkownika.
 4. Podczas rejestracji Użytkownik ma obowiązek zdefiniowania hasła, które powinno się składać z 8 znaków, zawierać wielkie i małe litery oraz cyfry i znaki specjalne.
 5. W czasie rejestracji Użytkownik jest zobowiązany do wprowadzania danych kompletnych, rzetelnych i zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. Użytkownik może w każdej chwili przerwać procedurę rejestracji; w tym przypadku dane nie zostaną zapisane przez Portal.
 7. Po zakończeniu wypełniania formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzyma na swój adres poczty elektronicznej e-mail kod potwierdzający w postaci hiperłącza. Wejście w hiperłącze jest w takim przypadku niezbędne w celu zakończenia procesu rejestracji.
 8. Wypełniając i przekazując za pośrednictwem sieci Internet formularz rejestracyjny Użytkownik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności.

 9. § 5 Usługi Portalu

  1. Portal świadczy usługi związane z dostępem do platformy społecznościowej umożliwiającej komunikację użytkowników i zamieszczanie treści.

  § 6 Cennik usług Portalu

  1. Z tytułu świadczenia Usług Administrator nie pobiera żadnych opłat.

  § 7 Warunki techniczne świadczenia Usług

  1. W celu prawidłowego korzystania z Usług wymagane jest:
   • urządzenie połączone z siecią Internet;
   • przeglądarka Mozilla Firefox 3.5 (lub wyższej), Opera 9.6 (lub wyższa) Google Chrome 5.0 (lub wyższa), Safari 5.0 (lub wyższa) Microsoft Internet Explorer 7.0 (lub wyższej), lub zgodne,
  2. Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem z usług należy korzystanie z nich bez stosowania zabezpieczeń opisanych w dokumentacji przeglądarki internetowej. Dotyczy to w szczególności mechanizmów rozszerzających możliwości przeglądarek o funkcje wykraczające poza standard HTML. W przypadku nieprawidłowej konfiguracji zabezpieczeń przeglądarki istnieje możliwość przechwycenia danych przesyłanych do i z serwera WWW. Korzystanie z usług świadczonych poprzez sieć WWW, wymaga udostępnienia następujących podstawowych informacji o komputerze: system operacyjny, przeglądarka, domena, adres IP.
  3. Optymalną i zalecaną konfiguracją jest komputer osobisty klasy PC z systemem Windows 7 (lub wyższym), wyposażony w najnowszą przeglądarkę Google Chrome.

  § 8 Dane Użytkowników i ich ochrona

  1. Usługodawca podejmuje wszelkie niezbędne środki do ochrony danych osobowych Użytkownikai wszelkich innych danych wprowadzanych do Serwisu.
  2. Na ochronę, o której mówi ust. 1 powyżej składają się w szczególności:
  • System bezpieczeństwa transmisji danych – dane Użytkownika szyfrowane są przy użyciu klucza SSL (Secure Socket Layer) i praktycznie nie mogą być przechwycone i rozszyfrowane przez niepowołane osoby.
  • System kontroli dostępu do danych – tylko Użytkownik ma dostęp do swoich danych, za pomocą wymyślonego przez siebie hasła.
  • Podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora i zatrudnione przez niego osoby nie mają wglądu do danych Użytkownika, poza danymi niezbędnymi do świadczenia usług.
  • System zabezpieczenia danych przed awarią urządzeń – wszelkie wprowadzone przez Użytkownika dane będą przechowywane w taki sposób, aby wyeliminować możliwość ich utraty w razie awarii sprzętu.

  § 9 Przetwarzanie Danych Osobowych

  1. Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
  2. Administrator zapewnia również realizację wymogów wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”).
  3. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest spółka Kaliskie Zakłady Przemysłu Terenowego sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu, ul. Przybrzeżna 37, kod pocztowy 62-800 Kalisz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000352412, NIP: 6180041540, REGON: 000983072.
  4. Z Administratorem można się kontaktować telefonicznie pod numerem (62) 7672016 lub mailowo na adres: admin@mojaremiza.pl.
  5. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujących celach:
   • zarejestrowania i prowadzenia konta na Portalu, jeżeli Użytkownik zdecydował się na jego założenie, ponieważ nie jest to obowiązkowe do korzystania z portalu (art. 6 ust. 1 lit. (b) RODO)
   • prawidłowego i zgodnego z Regulaminem świadczenia Usług drogą elektroniczną, obsługi ewentualnych reklamacji (art. 6 ust. 1 (b) RODO),
   • rozwiązywania problemów technicznych i udostępniania odpowiednich funkcji, egzekwowania przestrzegania Regulaminu Portalu, wykrywania nadużyć, zapobiegania im, ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit (f) RODO),
  6. Dane Użytkowników mogą być przekazywane wyłącznie:
   • osobom upoważnionym przez Administratora, jego pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
   • podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora, uczestniczącym w wykonywaniu jego czynności, tj. podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne Administratora lub udostępniającym mu narzędzia teleinformatyczne, jak również podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi doradcze.
  7. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane poza obszar UE.
  8. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Spółkę przez okres niezbędny do realizacji obowiązków wynikających z zawartej umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną, a także przez okres w którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy, a w przypadku dochodzenia roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich postępowań (prawnie uzasadniony interes Administratora).
  9. Użytkownik ma prawo do:
   • żądania dostępu do jego danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również przenoszenia jego danych osobowych,
   • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO,
   • wniesienia sprzeciwu, np. w drodze reklamacji.
  10. Informacje o cookies oraz zasadach ich wykorzystywania dostępne są w Polityce prywatności

  § 10 Reklamacje Usług

  1. Użytkownik może składać przy pomocy poczty elektronicznej na adres określony w § 1 pkt. 4 Regulaminu reklamację.
  2. Usługobiorca może złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
  3. Reklamacja musi zawierać dane Użytkownika umożliwiające nawiązanie z nim kontaktu, w tym dane umożliwiające identyfikację
  • osoby składającej reklamację, jako Użytkownika;
  • usługę, której reklamacja dotyczy;
  • zarzuty Klienta co do wskazanej usługi;
  • okoliczności uzasadniające reklamację;
  • ewentualne żądanie Klienta związane ze złożoną reklamację.

  § 11 Odpowiedzialność

  1. Usługodawca zobowiązany jest świadczyć usługi z należytą starannością.
  2. W związku ze specyfiką świadczonych na rzecz Użytkownika usług Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu:
  • trwałej albo czasowej niemożliwości świadczenia Usługi oraz z tytułu nienależytego świadczenia usługi z przyczyn niezależnych od Administratora, w tym na skutek wystąpienia Siły Wyższej,
  • trwałej albo czasowej niemożliwości świadczenia Usługi oraz z tytułu nienależytego świadczenia usługi z przyczyn leżących po stronie osób trzecich, za pomocą których usługa jest świadczona,
  • skutków nieprawidłowego wykorzystania przez Użytkownika świadczonej Usługi,
  • skutków naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu.

  § 12 Zawieszenie konta Użytkownika

  1. Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta Użytkownika, który wykorzystuje Portal do działań nielegalnych, szkodliwych lub niezgodnych z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
  2. Użytkownik, którego konto zostało zawieszone, nie może ponownie zarejestrować się bez uprzedniej zgody Administratora.

  § 13 Postanowienia końcowe

  1. Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści Regulaminu i zakresu Usług z zastrzeżeniem, że zmiana ta nie wpłynie negatywnie na zakres uprawnień przyznanych uprzednio na rzecz Użytkownika.